Bavaria Restaurants country side - Bavara TV BR at restaurant Lamm